Kvietimas tradiciniams amatininkams teikti paraiškas

Kvietimas tradiciniams amatininkams teikti paraiškas

Vadovaujantis Paraiškų pagal Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės, žemės tvarkymo ir fitosanitarijos vystymo programos priemonės ,,Saugoti tautinį paveldą, skatinti bendruomenines ir kitas iniciatyvas“ papriemonę ,,Tautinio paveldo išsaugojimas“ priėmimo 2023 metais grafiku, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. 3D-90, ir Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 3D-73 redakcija) (toliau – Taisyklės), skelbiamas kvietimas teikti paraiškas gauti valstybės paramą tautinio paveldo produktams kurti, realizuoti ir populiarinti.

Paraiškų teikimo terminas: 2023 m. kovo 13 d. – 2023 m. kovo 31 d.

Priimamos paraiškos 2023 metų veiklai, nurodytai Taisyklių 10.2, 10.3 ir 10.4 papunkčiuose, finansuoti. Finansuojamos pareiškėjo ar pagalbos gavėjo (1asmens) patirtos / planuojamos patirti išlaidos.

Neviršijant paskelbtam kvietimui teikti paraiškas skirtos pagalbos sumos, galima maksimali pagalbos suma iki:

  • Taisyklių 2 ir 10.3 papunkčiuose nurodytai veiklai finansuoti:

– 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui (ši nuostata taip pat taikoma A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro ne mažiau 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems kurti / realizuoti / populiarinti teikiama paraiška);

– 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui;

– 65 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų A ir B kategorijos tautinio paveldo produktų kūrėjui, jeigu A kategorijos produktai sudaro mažiau nei 70 proc. visų sertifikuotų produktų, kuriems kurti / realizuoti / populiarinti teikiama paraiška;

– 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, jeigu galutinis pagalbos gavėjas yra tautinio paveldo produktų kūrėjus vienijanti asociacija arba tradicinių amatų centras;

  • Taisyklių 10.4 papunktyje nustatytai veiklai finansuoti  80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.

Paraiškos (Taisyklių 1 priedas) teikiamos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos asmeniškai, per įgaliotą asmenį, per kurjerį, registruota pašto siunta, adresu: Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, arba el. paštu dokumentai@nma.lt. El. paštu teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu. Paraiškos, pateiktos kitais būdais (neregistruotu paštu, faksu ir t. t.) arba pateiktos elektroniniu paštu, bet nepasirašytos kvalifikuotu elektroniniu parašu, nepriimamos. Kartu su paraiška turi būti pateikti Taisyklių 28 punkte nurodyti dokumentai.

Šio kvietimo paraiškoms finansuoti skiriama 189 700 Eur. Kai pateiktų paraiškų prašoma paramos suma viršija visą skiriamą bendrą paramos sumą, paraiškoms bus taikomi Taisyklių 32 punkte nustatyti pirmumo kriterijai bei paraiškos bus reitinguojamos pagal Taisyklių 33 punkte nustatytus atrankos balus.

Papildoma informacija teikiama bendraisiais Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos telefonais (8 5) 252 6999, 1841 arba elektroniniu paštu (adresu info@nma.lt).

 

Paraiškos gauti lėšas pagal Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisykles forma:

https://www.nma.lt/index.php/parama/

 

Tautinio paveldo veiklos finansavimo taisyklės:

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/Komentarai: